Hlavní - 1.5. ČP Ostrava - 19.5. ČP Olomouc - 31.5. ČP Plzeň - 14.9. ČP Kroměříž

19.5.2022 - ČP TFA Olomouc

Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři

Závod
TFA Olomouc 2022
(zahrnuto do Českého poháru v disciplínách TFA 2022)
Pořadatel
Termín
 • Čtvrtek 19. května 2022
 Ke stažení
Místo konání soutěže
 • Olomouc, Jeremenkova 40a, přednádraží, výšková budova Regionálního centra


Průběh a pravidla soutěže
 • Soutěž je zařazená do českého poháru TFA pořádaného GŘ HZS ČR.
 • Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v zásahovém oděvu za použití dýchacího přístroje jako zátěže). Trať je postavena paralelně pro současný postup dvou soutěžících. Soutěž bude probíhat podle platných pravidel, bude rozdělena do 4 úseků, časy ze všech 4 úseků budou sečteny a poté vyhodnoceny.
 • Vyhodnocení proběhne v kategoriích jednotlivců. Při nedostatku startujících v jednotlivých kategoriích (méně než 4) budou startující přesunuti do nižší či vyšší věkové kategorie.
Podmínky účasti:
 • Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí a pozvaní závodníci ze zahraničí. Maximální počet závodníků je 90, pozdější přihlášky nebudou přijímány.
 • Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou prohlídkou a za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace.
 • Při prezenci každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (příloha č. 1). Soutěžící startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost. V případě úrazu nese odpovědnost vysílající organizace.
Přihlášky:
 • Přihlášení je možné pouze elektronicky na adrese: https://tfa.hzscr.cz/olomouc22/prihlaska.php
 • Do přihlášky je nutno uvést příjmení a jméno závodníka, rok narození, vysílající organizaci a email.
 • Odhlášení lze provést nejpozději do 18. 5. 2022 na adrese přihlášení nebo na mobilním čísle 602 410 547.
Ubytování:
 • Zajišťují si účastníci samostatně.
Startovné:
 • 250,- Kč
Kategorie:
 • A………………18 až 34 let
 • B………………35 až 44 let
 • C………………45 a více
 • SDH…………do 35let
 • SDH…………nad 35let
Časový program:
 • Čtvrtek 19.5.2022
  • 07:00 - 09:00 hodin - prezence;
  • 09:00 - 09:15 hodin - porada rozhodčích;
  • 09:15 - 09:30 hodin – zahájení před budovou RCO – účastní se všichni soutěžící a rozhodčí;
  • 09:30 - instruktáž se všemi závodníky na trati;
  • 09:45 - start soutěžících podle startovního pořadí;
  • od 11:30 do 14:00 - oběd v místě soutěže;
  • vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže bude podle časového sledu soutěže;
Start:
 • Příprava:
  • nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se závodník v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole;
  • rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům a zda IDP bez masky má pravidly stanovenou hmotnost minimálně 9,5 kg;
  • po kontrole závodník odchází přímo do prostoru startu.
 • Start:
  • soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a IDP bez masky. (použití alternativní varianty výstroje dle pravidla 23 pravidel soutěže v disciplínách TFA upřesní pořadatel v době konání soutěže). Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje, mimo úseku číslo 2, kdy startuje bez IDP a mimo úseku číslo 4 - běh do NP, kdy startuje bez zásahových rukavic;
  • připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků je 4 min., mimo úsek č. 4;
  • start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.
Disciplíny:
 • Úsek číslo 1:
  • Disciplína „Běh s požárními hadicemi“
   • Spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, v minimální délce 35 m, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, , např. lepicí páskou.
  • Disciplína „Sbalení dvou hadic B“:
   • Spočívá ve smotání dvou hadic B 75 a jejich vložení do boxu.
  • Průběh úseku 1 - od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly, potom doběhne do cíle úseku.
 • Úsek číslo 2:
  • Disciplína „Hammer box“:
   • Spočívá v provedení 100 úderů palicí v hammer boxu (50 nahoru, 50 dolů).
  • Disciplína „Tunel“:
   • Spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
  • Disciplína „Figurína“:
   • Spočívá v uchopení figuríny jakýmkoliv způsobem a jejím přemístění na stanovenou vzdálenost.
  • Disciplína „Bariéra“:
   • Spočívá v překonání bariéry, seskoku a doběhu do cíle.
  • Průběh úseku 2 - od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 100 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho překážkou, oběhne kužel a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.
 • Úsek číslo 3:
  • Disciplína „Žebříky“:
   • Spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, vytažení břemene na lešení pomocí lana a sestupu na zem.
  • Disciplína „Monitor“:
   • Spočívá ve spojení proudnice s monitorem.
  • Průběh úseku 3 - po startu postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá libovolným způsobem po pevném žebříku do určeného NP a pomocí lana vytáhne břemeno na plošinu lešení. Poté závodník sestoupí libovolným způsobem. Při sestupu je závodník povinen se dotknout nohou označené spodní příčky. Odepne se od jistícího zařízení. Běží k monitoru, spojí proudnici s monitorem a pokračuje do cíle úseku.
 • Úsek číslo 4:
  • Průběh úseku 4 - soutěžící od startu úseku běží do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase do cíle ve stanoveném NP.
Vybavení soutěžícího:
 • triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní třívrstvý zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 69/2014 Sb. (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod..), ochranné zásahové rukavice;
 • kompletní dýchací přístroj bez masky, minimální hmotnosti 9,5 kg;
 • sportovní obuv se světlou podrážkou (nikoli zásahová s černou podrážkou);
 • pracovní polohovací pás s karabinou.
Technické prostředky:
 • Technické prostředky a překážky zajistí pořadatel.
Bezpečnostní opatření:
 • Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv, přilba, rukavice, dýchací přístroj, polohovací pás s karabinou). Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy.
Diskvalifikace a penalizace:
 • Důvodem k diskvalifikaci soutěžícího je:
  • nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu;
  • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
  • nesplnění disciplíny dle pravidel;
  • nesplnění úseku do 4 min. (mimo úsek č. 4);
  • odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP na úseku č. 2 a rukavic na úseku č. 4);
  • nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati;
  • použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu;
  • nedodržení min. hmotnosti dýchacího přístroje (9,5 kg);
  • ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování;
  • prohazování závaží tunelem;
  • přečnívající hadice přes půdorys boxu;
  • pád žebříku.
 • Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
  • zjevné odhození proudnic místo jejich položení;
  • odložení palice nebo závaží mimo označený prostor;
  • nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru;
  • nedotknutí nohou označené spodní příčky na lešení v úseku č. 3.
Různé:
 • informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u startu závodu;
 • startovní pořadí podle losování;
 • při podání protestu nebo odvolání bude složena nevratná finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500 Kč;
 • protest či odvolání se podává k hlavnímu rozhodčímu;
 • pořadatel si vyhrazuje změnu časového harmonogramu či zrušení závodu bez náhrady.
Organizátoři závodu:
 • Ředitel závodu: plk. Ing. Libor Popp
 • Vedoucí technické skupiny: kpt. Ing. Jan Ondruch
 • Vedoucí organizační skupiny: nprap. Vladimír Vilímek
 • Hlavní rozhodčí: ppor. Bc. Miroslav Šín
© 2022 HZS Olomouckého kraje