Hlavní - 18.5. ČP Ústí nad Orlicí - 31.5. ČP Plzeň - 10.6. ČP Ostrava - 7.9. ČP Kroměříž - 14.9. MČR Olomouc

31.5.2023 - Pohár ředitele HZS Pk v disciplínách TFA

Propozice - Startovka - Výsledky - Video&Foto - Partneři

Závod
IX. ročník o Pohár ředitele
HZS Plzeňského kraje v disciplínách TFA
(zahrnuto do Českého poháru v disciplínách TFA 2023)
Pořadatel
Termín
 • Středa 31. května 2023 od 10:00 hod.
 Ke stažení
Místo konání soutěže
 • Plzeň, náměstí Republiky, před katedrálou sv. Bartoloměje.

 • GPS: 49°44'50.803"N, 13°22'37.514"E
 • Webkamera: Z náměstí.
Podmínky účasti
 • Závodu se mohou zúčastnit příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků, členové SDH obcí.
 • Maximální počet závodníků je 110, pozdější přihlášky nebudou přijímány.
 • Všichni startující musí být fyzicky a zdravotně způsobilí s platnou lékařskou prohlídkou. Za jejich zdravotní stav odpovídá vysílající organizace!
 • Každý soutěžící předloží potvrzení přihlašující organizace (organizační části – ÚO, kraj, podnik, obec, SDH).
 • Soutěžící musí být zdravotně způsobilý pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, startuje na vlastní nebezpečí a pořadatel soutěže nenese v případě jeho zdravotních komplikací žádnou odpovědnost.
 • Startovné soutěže 150,- Kč.
Popis disciplín
 • Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v plné zásahové výzbroji s dýchacím přístrojem jako zátěž).
  • Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a IDP bez masky. Po celou dobu pokusu nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje, mimo úseku číslo 2, kdy startuje bez IDP a může startovat bez zásahových rukavic.
  • Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu. Maximální doba pro splnění daných úseků je 4 min., mimo úsek č. 4.
  • Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.

 • Účastníci absolvují tyto disciplíny:
  • Úsek číslo 1:
   • Disciplína „Běh s požárními hadicemi“ - spočívá v rozvinutí dvou hadicových vedení s proudnicemi na určenou vzdálenost, každé vedení je určeno 3-mi hadicemi B, hadice jsou předem připraveny, složeny do harmonik, ve vymezeném prostoru, každé vedení je tvořeno dvěma spojenými hadicemi B 75 mm a proudnicí B, spoje jsou jištěny proti rozpojení, např. lepicí páskou.
   • Disciplína „Sbalení dvou hadic B“ - spočívá ve smotání dvou hadic B 75 a jejich vložení do boxu.

   • Průběh úseku 1 - od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené PS, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B. Následně obě hadicová vedení uchopí za proudnice a bez rozpojení rozvine tak, aby mohl položit obě proudnice na značky umístěné ve stanovené vzdálenosti od PS. Jednotlivá vedení lze rozvinout samostatně. Poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B (na jednoducho), položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys boxu. Potom doběhne do cíle úseku.

  • Úsek číslo 2:
   • Disciplína „Hammer box“ - spočívá v provedení 80 úderů palicí v hammer boxu (40 nahoru, 40 dolů).
   • Disciplína „Tunel“ - spočívá v pronesení 20 kg závaží překážkou se sníženým profilem oběma směry.
   • Disciplína „Figurína“ - spočívá v uchopení figuríny jakýmkoliv způsobem a jejím přemístění na vzdálenost 60 m.
   • Disciplína „Bariéra 3 m“ - spočívá v překonání bariéry 3 m, seskoku a doběhu do cíle.

   • Průběh úseku 2 - od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho překážkou, oběhne kužel a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

  • Úsek číslo 3:
   • Disciplína „Žebříky“ - spočívá v přenesení a postavení 4 ks nastavovacích žebříků k lešení, vytažení břemene na lešení pomocí lana a sestupu na zem.
   • Disciplína „Monitor“ - spočívá ve spojení proudnice s monitorem.

   • Průběh úseku 3 - po startu postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá libovolným způsobem po pevném žebříku do určeného NP a pomocí lana vytáhne břemeno na plošinu lešení. Při sestupu je závodník povinen se dotknout nohou označené spodní příčky. Odepne se od jistícího zařízení. Běží k monitoru, spojí proudnici s monitorem a pokračuje do cíle úseku.

  • Úsek číslo 4:
   • Průběh úseku 4 - soutěžící od startu úseku běží do výškové budovy, kde pokračuje po značené trase do cíle ve stanoveném 10 N.P.
Časový rozvrh
 • 31. května 2023
  • 7:00 – 9:30 - prezence závodníků;
  • 9:30 - instruktáž se všemi závodníky;
  • 9:50 - slavnostní zahájení soutěže;
  • 10:00 - start soutěžících podle startovního pořadí;
  • 15:30 - předpokládané ukončení soutěže;

 • Po skončení soutěže bude provedeno vyhodnocení a předání cen
Přihlášky
 • Do soutěže se přihlašuje přes https://tfa.hzscr.cz/plzen23/prihlaska.php do termínu 26. května 2022, nebo do naplnění maximálního počtu 110 závodníků.
 • Tiskopis přihlášky (v příloze propozic) mějte potvrzen Vašim přihlašovatelem při prezentaci v den závodu.
 • Startovní listina bude sestavena dle došlých přihlášek.

 • Problémy s přihlášením přes webové rozhraní řešte přes Michala Bořka, michal.borek@hzspk.cz nebo +420725404006.
Časomíra
 • Soutěž bude měřena ruční časomírou (stopky), poslední úsek výstup do 10 N. P. elektronickou časomírou. (HZS Plzeňského kraje)
Soutěžní kategorie
 • Muži
  • A - 18 až  34 let
  • B - 35 až 44 let
  • C - 45 a více
  • D - družstva
  • E - kategorie členů JSDHO bez věkového rozlišení
 • Ženy
  • F - kategorie žen bez věkového rozlišení
 • V rámci pravidel TFA (SIAŘ GŘ HZS ČR) - Pokyn GŘ HZS ČR č. 9/2015 (pravidlo 19, bod 2) pořadatel stanovuje minimálně tři členy a maximálně pět členů družstva, kde do výsledku družstva se počítají tři nejlepší časy členů družstva.
Vybavení soutěžícího
 • Triko s krátkým nebo dlouhým rukávem, kompletní zásahový oděv včetně odnímatelných vrstev, zásahová přilba pro hasiče (nesmí být použita lehká přilba pro lezce nebo pro práci na vodě apod.), ochranné zásahové rukavice;
 • kompletní dýchací přístroj bez masky, minimální hmotnosti 10 kg (zajistí pořadatel);
 • sportovní obuv (z důvodu provedené rekonstrukce schodišťového prostoru katedrály sv. Bartoloměje);
 • pracovní polohovací pás.
Bezpečnostní opatření
 • Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení (zásahový oděv, sportovní obuv, přilba, rukavice, polohovací pás s karabinou).
 • Přihlašující organizace odpovídá za stav prostředků, provádění pravidelných kontrol a úkonů, které podléhají splnění podmínek platné legislativy.
 • Ve sporných případech rozhodne o použitelnosti vybavení soutěžícího hlavní rozhodčí.
Diskvalifikace
 • Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:
  • nedostavení se na start 30 vteřin před stanoveným časem startu,
  • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
  • nesplnění disciplíny dle pravidel,
  • nesplnění úseku do 4 min. (mimo úsek č. 4),
  • odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP a rukavic na úseku č. 2),
  • nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
  • použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo různý materiál nepatřící do dané disciplíny zvýhodňující jej v plnění pokusu,
  • ohrožení diváka popř. soutěžícího technickým prostředkem nebo jiné nesportovní chování,
  • pád žebříku,
  • přečnívající hadice přes půdorys boxu,
  • nehumánní zacházení s figurínou,
  • prohazování závaží tunelem.

 • Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
  • zjevné odhození proudnic místo jejich položení,
  • odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,
  • nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru.
Parkování
Vedení soutěže
 • Velitel soutěže: Ing. Pavel Musil (HZS Pk ÚO Plzeň)
 • Vedoucí technické skupiny: Martin Suchý (HZS Pk ÚO Plzeň)
 • Vedoucí organizační skupiny: Ing. Jaroslav Jandera (HZS Pk ÚO Plzeň)
© 2023 HZS Plzeňského kraje