Hlavní - 18.5. ČP Ústí nad Orlicí - 31.5. ČP Plzeň - 10.6. ČP Ostrava - 7.9. ČP Kroměříž - 14.9. MČR Olomouc

18.5.2023 - Ohnivá rozhledna Ústí nad Orlicí Andrlův Chlum

Propozice - Startovka - Výsledky - Partneři

Závod
Ohnivá rozhledna Ústí nad Orlicí
Andrlův Chlum
Zařazeno do Českého poháru v disciplínách TFA 2023
(Krajská soutěž Pardubického a Královéhradeckého kraje)
Pořadatel
Termín
 • Čtvrtek 18. května 2023.
 Ke stažení
Místo konání soutěže
 • Ústí nad Orlicí v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum
Mapa1  Mapa2
Podmínky účasti
 • Soutěže se zúčastní jen fyzicky a zdravotně způsobilí příslušníci a občanští zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci HZS podniků a členové jednotky PO obce, člen spolku nebo student Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava fakulty FBI na základě přihlášky podané v určeném termínu.
 • Krajské soutěže se zúčastní jedno soutěžní družstvo z každého územního odboru, maximálně 4 soutěžící.
Vedení soutěže
 • Velitel soutěže: plk. Ing. Libor Dušek
 • Hlavní rozhodčí: ppor. Ing. Miroslav Šín
 • Časomíra: HZS Moravskoslezkého kraje
Všeobecná ustanovení
 • Pořadatel: HZS kraje Pardubice, stanice Ústí nad Orlicí, HSK Ústí n./O.
 • Datum konání: 18. května 2023.
 • Místo konání: Ústí nad Orlicí, areál rozhledny Andrlův Chlum
 • Startovné: 300,- Kč (mimo krajské soutěže).
 • Prezentace závodníků: 18. května 2023, 08.00 – 08.30 hodin.
 • Seznámení s disciplínami: 08.30 – 08.50 hodin.
 • Start soutěže: 18. května 2023 v 09.30 hodin.
 • Zabezpečení stravy: Strava zajištěná na místě.
 • Zdravotnická služba: Zajistí pořadatel z řad příslušníků.
Přihlášky
 • Do soutěže se přihlašuje přes https://tfa.hzscr.cz/usti23/prihlaska.php do termínu 10. května 2023, nebo do naplnění maximálního počtu 60 závodníků HZS ČR a 20 JSDHO.
 • Případné změny mohou být uplatněny výjimečně nejpozději 18. května 2023 při prezenci soutěžících.

 • Případné dotazy na zdenek.koutnik@pak.izscr.cz
Startovní pořadí
 • Startovní pořadí bude určeno pořadatelem.
Zdravotní zajištění
a bezpečnostní opatření

 • Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí pořadatel.
 • Za zdravotní stav soutěžících odpovídá pořadateli přihlašující organizace.
 • Závodníci předloží u prezence „Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti k soutěži“ (formulář součástí propozic).
 • Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje.
Soutěžní kategorie
 • Výsledky jednotlivců se budou vyhodnocovat v kategoriích muži a ženy. O zařazení do věkové kategorie rozhoduje věk dosažený v kalendářním roce pořádání soutěže.
 • Muži
  • A - 18 až  34 let
  • B - 35 až 44 let
  • C - 45 a více
 • Ženy
  • A - 18 až  34 let
  • B - 35 až 44 let
  • C - 45 a více
Doprovod
 • Není povolen. Na jednotlivých úsecích zajišťuje rozhodčí.
Technická ustanovení
 • Soutěž se řídí platnými pravidly pro soutěže v TFA (SIAŘ GŘ 9/2015)
 • Trať je postavena odděleně po úsecích, intervalovým způsobem.
 • Maximální doba na splnění disciplín v prvních třech úsecích je stejná 4 min.
 • Doba na provedení 4. úseku není omezená.
Technické prostředky
které zajišťuje
pořadatel

 • 12 x hadice B 75 mm, 4 x proudnice B,
 • 2 ks box na hadice + 4 hadice B 75 mm na balení,
 • 2 x 6 kg kladivo (perlík), 2 x hammer box,
 • 2 ks tunel + 2 ks barel,
 • 2 x 80 kg figurína,
 • 2 x 3m bariéra s lanem,
 • 2 x přenosná stříkačka,
 • lešení s plošinou nahoře, na kterou je možno vylézt po pevném žebříku a provést vytažení svazku hadic (při postupu dvou závodníků zároveň – 2. NP),
 • 2 ks samonavíjecí zařízení k zachycení pádu,
 • 2 ks dopadová matrace,
 • 4 ks hadice B 75, smotané do kotoučů a svázané páskou,
 • 2 ks proudnice B,
 • 2 ks hydrantový nástavec,
 • v prostoru cíle 2 x žíněnka pro odpočinek závodníků ihned po doběhu,
 • 8 ks žebřík nastavovací.
Příprava
 • Nejméně 5 minut před stanovenou dobou startu se soutěžící v předepsané výstroji a výzbroji dostaví do stanoveného prostoru k předstartovní kontrole.
 • Rozhodčí-startér a člen technické skupiny zkontrolují, zda jeho výstroj a výzbroj odpovídá pravidlům, po kontrole soutěžící odchází přímo do prostoru startu.
Výstroj a výzbroj
soutěžících

 • Triko nebo spodní prádlo s krátkými nebo dlouhými rukávy,
 • třívrstvý ochranný oděv pro hasiče včetně odnímatelných vrstev,
 • přilba pro hasiče,
 • zásahové rukavice,
 • zásahová obuv,
 • opasek s karabinou.
Popis disciplín
 • Soutěž v disciplínách TFA (simulace zásahové činnosti v plné zásahové výzbroji s dýchacím přístrojem jako zátěž).
  • Soutěžící startuje s kompletním zásahovým oděvem, s kabátem ochranného oděvu zapnutým do horní úrovně, s pracovním polohovacím pásem s karabinou, nasazenou přilbou, zásahovými rukavicemi a izolačním dýchacím přístrojem bez masky (dále jen „IDP“). Na žádném z úseků nesmí soutěžící sundat ani rozepínat nebo upravovat žádnou součást výstroje předepsanou pro daný úsek. Rukavice musí mít soutěžící po celou dobu plnění úseků a proběhnutí cílem u sebe.
  • Připraven ke startu musí být soutěžící nejméně 30 vteřin před stanoveným časem startu, maximální doba pro splnění daných úseků je 4 minuty, mimo úsek č. 4, kde je z technických důvodů měřen čas až do cíle.
  • Start pokusu bude upřesněn pořadatelem při instruktáži. Měření času se spouští současně s odstartováním pokusu.

 • Průběh 1. úseku - od startovní čáry soutěžící běží na stanovenou vzdálenost k přistavené přenosné stříkačce, k ní na výstupy připojí dvě hadicová vedení půlspojkami B, uchopí obě hadicová vedení za proudnice a poté celé vedení rozvine na 60 m, kde proudnice odloží na metu (neodhodí – je nutný zřetelný dotyk ruky s metou); poté se přesune po trati a smotá dvě hadice B, položené rovnoběžně vedle sebe, každou zvlášť do kotouče půlspojkou dovnitř a uloží je do boxu tak, aby z něj žádnou částí nepřečnívaly přes půdorys, a potom doběhne do cíle úseku.

 • Průběh úseku 2 - bez IDP, od startovní čáry úseku soutěžící doběhne k hammer boxu, uchopí obouruční palici a provede 80 úderů do jeho konstrukce (střídavě nahoru a dolů), poté palici odloží na určené místo na zem, běží k tunelu, uchopí 20 kg závaží a pronese ho tunelem, oběhne kužel 5 m vzdálený od konce tunelu a stejnou trasou vrátí závaží zpět na místo, doběhne k figuríně, uchopí ji a přemístí koridorem do stanovené vzdálenosti (30 m) a kolem kuželu zpět a položí ji na stanovené místo, běží k 3 m bariéře, překoná ji a doběhne do cíle úseku.

 • Průběh úseku 3 - po startu soutěžící postupně dopraví 4 ks žebříků spojených po 2 ks k lešení, o které je opře, připne se karabinou k jistícímu zařízení, vystoupá po pevném žebříku do určeného nadzemního podlaží, pomocí lana vytáhne a odloží břemeno na plošinu lešení a sestoupí zpět na zem a odepne se od jistícího zařízení. Běží k hydrantovému nástavci a připojí k němu proudnici. Poté pokračuje do cíle úseku.

 • Průběh úseku 4 - soutěžící od startu úseku pokračuje výstupem po schodech na plošinu rozhledny (183 schodů, cca 12. NP) kde se nachází cíl.

 • Hodnocení výkonů: bude provedeno podle Pravidel soutěže v disciplínách TFA, Pravidla 29.
Diskvalifikace
 • Důvodem k okamžité diskvalifikaci soutěžícího je:
  • Nedostavení se na předstartovní kontrolu 5 minut před stanoveným časem startu na prvním úseku,
  • neuposlechnutí pokynů rozhodčího,
  • nesplnění disciplíny dle pravidel,
  • překročení stanoveného časového limitu při plnění disciplín /pravidlo 25 odst. 3 písm. b) 4. alinea/,
  • odložení jakékoliv součásti výstroje (mimo IDP a rukavic na úseku č. 2),
  • nedodržení trasy, vybočení z vymezeného prostoru a zkrácení trati,
  • použije-li soutěžící v průběhu soutěže pomoci druhé osoby nebo jiné než předepsané věcné nebo technické prostředky,
  • ohrožení diváka popř. jiného soutěžícího věcným nebo technickým prostředkem nebo nesportovní chování,
  • prohazování závaží tunelem,
  • přečnívající hadice přes půdorys boxu,
  • pád žebříku.

 • Důvodem k postihu soutěžícího 10 trestnými vteřinami je:
  • Odložení palice nebo závaží mimo označený prostor,
  • úder jinou částí než hlavou palice,
  • nedošroubování nebo upadnutí proudnice z monitoru.
Hodnocení a ceny:
 • Pořadí jednotlivců v každé kategorii se stanoví na základě celkového dosaženého času soutěžícího.
 • Pro první tři závodníky v daných kategoriích budou věcné ceny.
Časový rozvrh
 • Čtvrtek 18. května 2023
  • 08:00 - 08:30 - prezence;
  • 08:30 - 08:50 - seznámení závodníků s tratí;
  • 09:00 - 09:15 - zahájení před budovou chaty Hvězda;
  • 09:30 - start prvních soutěžících;
 • 45 minut po skončení závodů - vyhlášení výsledků v prostorách areálu rozhledny Andrlův Chlum.
Různé
 • Měření času bude elektronicky i ručně stopkami.
 • Informace o diskvalifikacích bude zveřejněna na průběžné výsledkové listině, ostatním závodníkům po vyžádání pouze v elektronické formě na e-mail adresy uvedené v přihlášce.
 • Kauce při podání protestu je stanovena na 500,- Kč. Tato kauce bude v případě uznání protestu vrácena. V opačném případě propadá pořadateli.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn.
© 2023 HZS Pardubického kraje